نشستی با حضورسرکارخانم همایونی ، روان شناس و روان درمانگر با موضوع تفکرنقادانه ، برگزار شد.

وی در ابتدای این گفت و گو که به همت موسسه خیریه گل نرگس و در بستر مجازی برگزار شد، تفکر نقادانه را یکی از مهم ترین و کلیدی ترین مهارت های زندگی دانست که از سوی سازمان بهداشت جهانی ارایه شده است.

به گفته وی منظور از تفکرنقادانه، بیان افکار و اعتقادات فرد با آرامش و به دور از هرگونه تنش و مبارزه بوده و به عبارت دیگر تفکر نقادانه اندیشیدن در مورد اندیشیدن می باشد.

سرکارخانم همایونی مهم ترین قدم برای یادگیری تفکر نقادانه را سازگاری و انعطاف پذیری بدون تعصب دانست و افزود: برای رسیدن به تفکر نقادانه به جستجوی درون و بیرون هر چیز بپردازید.

وی ادامه داد:‌ تفکر نقادانه گاهی باعث تقویت فضیلت های شخصی می شود، به عنوان مثال با روبرویی با محدودیت ها به فروتنی و تواضع فکری در راستای یادگیری میرسیم.

تفکر نقادانه شهامت مواجه شدن با باورهای اشتباه را به فرد می دهد و عاملی خواهد بود برای استقلال فکری، ارزشیابی بهتر، افزایش اعتماد به نفس و دفاع از نگرش ها.

به گفته سرکارخانم همایونی به پرورش تفکر نقادانه از طریق مطالعه کتاب های ارزشمندو مباحثه پیرامون آن ها بپردازید.

وی در پایاین تاکید کرد:‌این مهارت را از کودکی و در کانون خانواده به کودکان بیاموزید و چه بهتر که در مدارس آموزش داده شود.

چرا که منجر به نوآوری و خلق ایده هدی جدید و در نتیجه ارایه راه حل های مفید خواهد شد .