ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
توانمند سازی دختران ایتام و بانوان سرپرست خانوار با رویکرد آموزش و اشتغال
با اعتقاد به این اصل حیاتی که زنان نقطه پرگار خانواده اند در تلاشیم بر تعداد بانوان توانمند و توانگر بیافزاییم و این شعار را به یک فرهنگ و مسئولیت اجتماعی تبدیل کنیم .
زن توانمند، خانواده شکوفا
برآنیم فرهنگ انفاق را از آنچه در جامعه رایج بوده به سمت کمک به تامین هزینه ی آموزش، اشتغال و مهارت های زندگی سوق دهیم.
موسسه خیریه پیوند گل نرگس
موسسه خیریه پیوند گل نرگس
موسسه خیریه پیوند گل نرگس
موسسه خیریه پیوند گل نرگس
موسسه خیریه پیوند گل نرگس

آخرین اخبار