به حول و قوه ی الهی ایده ی توانمند سازی زنان از دهه 60 به منظور رفع نیازهای جامعه هدف، متشکل از بانوان سرپرست خانوار و دختران ایتام شکل گرفت و این تلاش مستمر و پویا با ثبت موسسه خیریه پیوند گل نرگس در سال 85 تداوم یافت .

اخذ مجوز ملی از وزارت کشور،اخذ مقام مشورتی سازمان ملل متحد،عضویت در سازمان جهانی زنان صاحب کسب و کار و پیشه