به یاری خدا، مبلغ سیزده میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان برای فطریه جمع آوری شد که از این مبلغ دومیلیون تومان کمک هزینه پروتز پا برای قطع عضو پا جوان نوزده ساله، یک میلیون و پانصد تومان برای خرید کولر خانواده ایتام، یک میلیون تومان کمک هزینه سمعک دختر خانم جوان،یک میلیون تومان قرض مقروض،یک میلیون تومان کمک هزینه رهن خانه، پانصد تومان کمک هزینه خرید کلیه یک آقا پسر دوازده ساله، پانصد تومان خانواده ای که بیمار دارند، پانصد تومان برای شخصی که همسر زندان و و دختر بیمار سرطانی، پانصد تومان به نماینده مشهد برای خانواده بسیار نیازمند، پانصد تومان خانواده ای که بیمار دارند، چهارصد تومان خرید اجاق گاز خانمی که به دلیل مشکل گاز آتش سوزی شده بود، مابقی چهار میلیون و بیست هزار تومان از مبلغ صد تومان تا سیصد تومان به 12 نفر از مدد جویان موسسه پیوند گل نرگس اهدا گردید.

مبلغ اهدایی کفاره یک میلیون و هشتصد و هشتاد و چهار هزار تومان می باشد که هشتصد و پنجاه و پنج تومان مبلغ نان به خیریه مولود کعبه،سیصد تومان مبلغ نان مدد جوهای گل نرگس و هفتصد و بیست ونه تومان حدود صد عدد ماکارانی به مدد جویان عزیز اهدا گردید.