گفت و گوی موسسه خیریه گل نرگس با سرکار خانم سودا محمدزاده محجوب، مدیرعامل شرکت آلکاپود پردیس

سرکارخانم محجوب در ابتدای سخنان خود به معرفی مهارت ارتباط بدون خشم یا NBC پرداخت و گفت: مهارت ارتباط بدون خشونت و یا زبان زندگی مدلی است برای برقراری ارتباط و از چهار مرحله تشکیل می شود.

وی ادامه داد این مراحل شامل: مشاهده، احساس ، تقاضا و در خواست می باشند.

خانم دکتر محجوب در ادامه به تشریح تک تک این مراحل پرداخت و در خصوص مرحله مشاهده، گفت: منظور از مشاهده آن است که یاد بگیریم هر چیز را همانطور که هست و بدون قضاوت های نابه جا و برداشت های شخصی ببینیم.

وی همچنین افزود: منظور از احساس توجه کردن به تآثیر رویدادهای اطراف ما بر روان ما و حسی که در ادامه برما ایجاد میکند، می باشد.

مدیرعامل شرکت آلکاپود پردیس در ادامه سخنان خود در تشریح مرحله نیاز گفت: احساسی که در ما ایجاد می شود به نیازما برمیگردد ، به عنوان مثال اگر کسی دیر بیاید خشمگین می شویم زیرا نیاز به نظم ما دچار مشکل می شود.

وی در پایان تاکید کرد، برای رابطه خوب و سالم اول باید نیازهای خودمان و بعد نیازهای طرف مقابل مان را بشناسیم و در نهایت با ایجاد و مطرح کردن تقاضاهای شفاف و قابل انجام ، مشکلمان را حل کنیم.