کارگاه آموزش روانشناختی روح و جسم توسط سرکار خانم دکتر سلجوقیان رئیس هییت مدیره موسسه پیوند گل نرگس، برگزار شد.
حضور سرکار خانم برهان، فعال اجتماعی در زاهدان و تهران و برادران نارویی، عضو انجمن کوته قامتان بلند همت، به این مراسم رنگ و بوی دیگری بخشیده بود.
همچنین مراسم مشابهی در سالن همایش بهزیستی استان گرگان، به نفع موسسه، برگزار شد.