موسسه خیریه پیوند گل نرگس، در بازارچه خیریه انجمن همسران دیپلمات های وزارت امور خارجه، حضورپررنگی داشت.
در این بازارچه که با مشارکت برخی سفارت خانه های مقیم ایران برگزار شد، تعدادی از بانوان توانمند موسسه تولیدات خود را عرضه کردند و با استقبال بسیار خوبی مواجه شدند.
گفتنی است، این بازارچه زمینه ی بسیارخوبی برای ارتباط با نمایندگان کشورهای مختلف به منظور ارتقا سطح فعالیت های موسسه بود .