به لطف خدا و با مشارکت 32 تن از حامیان در طرح صدقه ماه صفر موجب شد تا مبلغ نه میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان جمع آوری شود که با این مبلغ چهار گوسفند قربانی شد و یک قربانی به موسسه مولود کعبه اهدا شد و سه قربانی دیگر بین مدد جویان موسسه پخش شد .