کارگاه بازاریابی و کسب و کار موفق، توسط جناب آقای دکتر هستیان با حضور تعدادی از مددجویان عزیز و حامیان محترم در موسسه پیوند گل نرگس، برگزار شد.