خانم گوگی و خانم یزدانی مهمان موسسه پیوند گل نرگس بودند . فعالیت این عزیزان در راستای یاری به بانوان هنرمندی می باشدکه قادر به برگزاری نمایشگاه و یا فروش اقلامی که با هنرمندی خود ساخته اند نمی باشند .

همچنین سرکار خانم ناصح نماینده گرامی ما در لندن از موسسه دیدن نمودند .و در جریان فعالیتهای موسسه قرار گرفتند و در مورد پروژه های انجام شده و در دست اقدام این عزیزان در سوئیس  و پروژه های انجام شده توسط موسسه پیوند گل نرگس تبادل نظر گردید .