خانم کارول هنلن از موسسه خیریه گل نرگس، بازدید کرد.
این بازدید به منظور آشنایی با فعالیت های موسسه صورت گرفت و در طی آن خانم کارول هنلن ازکلاس مهارت های زندگی دیدارکرد.
وی همچنین در خصوص اشتغال زایی، کار آفرینی و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار برای مددجویان صحبت کرد .
گفتنی است، مدد جویان از تجربیات تاثیر گذار ایشان بسیار استفاده کردند.
وی در ادامه از کارگاه چای به و همچنین دست آورد های کار آفرینان موسسه، بازدیدکرد.

شایان ذکر است، عضویت موسسه گل نرگس در سازمان جهانی زنان صاحب کسب و کار و حرفه (BPW) به همت ایشان صورت گرفته است.