سرکار خانم دکتر خلوق که هم اکنون مدیر انجمن توانبخشی معلولین و دارای فعالیتهای بین المللی می باشند به لطف خدا با موسسه خیریه پیوند گل نرگس همکاری می نمایند .