همایشی با موضوع کارآفرینی اجتماعی با حضور آقای دکتر ربیعی وزیر کار و همچنین روسای تعدادی از خیریه ها، برگزار شد.
در این مراسم دکتر ربیعی ضمن تشریح مساله کار آفرینی اجتماعی به بررسی چالش های پیرامون این موضوع پرداختند.
وی با تاکید برحمایت دولت ازکارآفرینی اجتماعی به دستاوردهای حاصل از آن در مبحث اقتصاد کشور پرداخت و افزود: از طریق کار آفرینی اجتماعی می توان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد.
گفتنی است،  همایش کار آفرینان خیر در سالن تلاش و به دعوت موسسه خیریه آلا، برگزار شد.