به لطف خداوند و به یاری امام عصر(ع) از اول تیرماه98 خیریه امام حسن عسگری(ع) با پرداخت مبلغ سه میلیون و صد و هفتاد هزار تومان جهت حمایت مالی از 21 مدد جو که مستمری ماهیانه کمی داشتند شامل ایتام، بیماران و بانوان سرپرست خانواده با موسسه خیریه پیوند گل نرگسشروع به همکاری نموده است که از همکاری آن موسسه تشکر و قدردانی می شود .