حضور سرکار خانم دکتر سلجوقیان در سمیناری تحت عنوان نقش ICT در پایداری و بقای NGO ها در چالش های نوین ایران و از جمله محورهای این سمینار:

  • چرایی و چگونگی مدیریت سیستمی در حفظ و توسعه ذی نفعان حمایتی NGO ها 
  • اجرا و پایش اثر بخش اهداف و استراتژی ها
  • شفافیت و پاسخگویی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباط (ICT) در  NGO

ارائه کننده ی این سمینار جناب آقای ایثار خدادادی بودند .