كلاس هاي مهارت زندگي وكارافريني برای بانوان سرپرست خانوار و دختران ایتام، توسط سرکار خانم دکتر لطفی، برگزار شد.
برگزاری کلاس هایی با مضامین مهارت زندگي وكارافريني درموسسه خیریه پیوند گل نرگس برای مدد جویان تحت پوشش ( بانوان سرپرست خانوار و دختران ایتام)، توسط سرکار خانم دکتر لطفی