حدود 40 نفر از مدد جویان پیوند گل نرگس و مولود کعبه برای اردوی یک روزه در لواسان به دعوت خیرین محترم خیریه زهرا علی گل افشان با هماهنگی های لازم به این مکان آمدند .