موسسه پیوند گل نرگس در این جشنواره با فروش محصولات سلامت و ارائه غذاهای خانگی و فروش مانتو (توسط طراحان مجرب)، حضور پیدا کرد.

این نمایشگاه در جشنواره بین المللی  در مرکز مطالعات وزارت امور خارجهبرگزار شد که با استقبال چشمگیری مواجه شد.

در این نمایشگاه محصولات چای به، شیره های طبیعی و غذای سلامت، ارائه شد.