در طرح پخش لوازم تحریر سال 98، 39 تن از حامیان محترم  شرکت کرده و مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار تومان جهت خرید لوازم تحریر جمع آوری شد. لوازم تحریر در مقاطع مختلف تحصیلی بین مدد جویان پخش شد و به تعدادی هم کمک هزینه کفش، یونیفورم و کتاب درسی اهدا گردید .