با حمایت یکی از خیرین محترم موسسه پیوند گل نرگس، بسته های ارزاق برای محرم، تهیه و توزیع شد.