جلسه انجمن های خیریه در حصار کرج با حضور جناب گودرزی نماینده استانداری البرز، تشکیل شد.
این نشست به منظور بررسی و رفع مشکلات محله حصار و همچنین تعامل خیریه ها با هم در موارد خاص برگزار شد.

شایان ذکر است، این نشست در محل مجتمع فرهنگی هنری البرز بر قرار شد.