با همیاری و مشارکت سفیران مهر ، موسسه پیوند گل نرگس اقلام حمایتی مرداد ماه را خریداری و بین مدد جویان توزیع کرد .