همزمان با شروع سال نو، نماینده محترم موسسه خیریه پیوند گل نرگس، در شصت و هشتمین دوره کمیسیون مقام زن سازمان ملل، در نیویورک حضور یافت.

وی به عنوان عضو تیمی از بانوان کارآفرین وحرفه ای موسسه خیریه پیوند گل نرگس در این کمیسیون به تبیین و تشریح فعالیت های موسسه در زمینه توانمندسازی بانوان پرداخت.

گفتنی است موسسه خیریه پیوند گل نرگس از سال 1394 دارای مقام مشورتی سازمان ملل می باشد.