دفتر موسسه خیریه پیوند گل نرگس به همت اعضای محترم هیات امنا و حامیان گرانقدر خود، به مکان جدید انتقال یافت.

هیات مدیره موسسه ضمن قدردانی از این عزیزان به خصوص جناب آقای سجاد یکرنگیان، امید دارد این رویداد زمینه دستیابی روز افزون به اهداف موسسه را فراهم کند.