موسسه خیریه پیوند گل نرگس در تاریخ 31 تیر 98 میزبان نویسنده محترم و بنام کشور، جناب آقای فرهاد حسن زاده و همسر ایشان بود . موضوع مورد بحث در این جلسه آشنایی با خیریه و همچنین برگزاری کلاس داستان نویسی کوتاه بود .