حامیان ما در روز مبارک عید غدیربا یکی از مدد جویان خیریه بنام آقای حسن جعفری که سالهاست بر اثر تصادف قطع نخاع شده اند و هم اکنون تحت سرپرستی مادر بزرگشان می باشند ، دیداری داشتند . 

حامیان موسسه بعد از آشنایی با مشکلات آقای جعفری از ایشان حمایت کرده و هم چنین ایشان را برای زیارت به مشهد امام رضا (ع) فرستاده اند .