جلسه در خصوص آشنایی با فعالیت های مؤسسه و همچنین تعامل بیشتر با استانداری برگزار گردید.همچنین بازدید از محصولات تولید شده توسط کار آفرینان انجام پذیرفت .