موسسه گل نرگس در بازارچه خیریه مدرسه فرشتگان حضورپیدا کرد.
این همکاری به منظور ارائه فعالیت های مؤسسه و فروش تولیدات دستی کار آفرینان به بازدیدکنندگان در منطقه پاسداران تهران، صورت گرفت.
همچنین مؤسسه خیریه پیوند گل نرگس با حضور در نمایشگاه مهد کودک نورانه به عرضه محصولات ارگانیک در این نمایشگاه، پرداخت.