نشست همدلانه اميدآفرينان با حضور مشاورين و اساتيد حرفه اي حوزه كسب و كار و كارآفرينان كسب و كارهاي كوچك با هدف رونق مشاغل خانگي و ايجاد اميد و سرزندگي و پويايي در شهرداري منطقه ٨ تهران برگزار شد.

صاحبان كسب و كارهاي كوچك در اين نشست احساس كردند كه چگونه ميتوانند در سر منشا و چشمه بايستند و خودشان براي خود و خانواده درآمد، وفور و اميد ايجاد كنند. به لطف خدا اين نشست ها ادامه دارد تا بانوان گرانقدر كشورمان قدرت، توانمندي و گوهر وجود خود را متجلي کنند.